Heilige Trudo Zundert
 

 

FUSIE CARITASINSTELLINGEN ZUNDERT EN RIJSBERGEN:

Per 1 januari 2015 zijn de parochiële caritasinstellingen van de parochie H. Trudo te Zundert en de parochie H. Bavo te Rijsbergen door de bisschop van Breda samengevoegd tot R.K. Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert te Zundert. De bisschop heeft tot deze samenvoeging besloten op grond van de aanvragen van beide voormalige besturen en na instemming van de pastoor tesamen met de beide parochiebesturen. Tot bestuursleden zijn benoemd: Mw. M.J.I. Jacobs, mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar, mw. E.W.M. Laurijssens-Antonissen, mw. M.H.H. de Weert-Meeuwisse, mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets en dhr. P.J.M. Donkers ( voorzitter ). Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team namens de pastoor de pastoraal adviseur. Wij wensen het bestuur Gods zegen met het diakonale werk in onze beide parochies Rijsbergen-Zundert.

 

 

Caritas, een woord dat velen bekend in de oren klinkt,
maar dat vaak ook een heleboel vragen oproept.
Wat is een caritasbestuur? Waartoe dienen zij? Wat is hun plaats in de parochie? Hoe zijn zij georganiseerd?

 

CARITAS, WAT IS DAT?

De Parochiële Caritas Instelling is een bestuur (rechtspersoon) binnen de parochie met als doel: de
solidariteit met mensen in nood handen en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren in de geloofsgemeenschap.
De opzet en de werkwijze van een caritasinstelling is beschreven in een door de bisschoppen vastgesteld
reglement, en richtlijnen van het eigen bisdom.
Bestuursleden worden (op voordracht van de parochie) voor max. 2 termijnen van 4 jaar door de bisschop benoemd. Bestuurswisselingen zijn gebonden aan een rooster van aftreden.
Caritas is aanwezig in bijna alle parochies in het bisdom Breda. In totaal telt het bisdom 140 parochiële
of interparochiële caritas-instellingen. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden van caritas (regionaal en
dekenaal). In totaal zijn er rond de 600 door de bisschop benoemde bestuursleden van caritasinstellingen.

VROEGER EN NU


De caritasinstelling is eind 19de eeuw ontstaan als parochiaal armbestuur met als enige doelstelling
financiële hulp te verlenen aan eigen parochianen. In 1965 werd de doelstelling van het armbestuur
uitgebreid met steun aan katholieke welzijnsorganisaties, bewustmaking van en steun aan
de Derde Wereld. De naam van het armbestuur veranderde toen in parochiële Caritasinstelling.
In de 80-er jaren nam de aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen toe in de kerk. In 1987 deed het begrip ‘diaconie’ zijn intrede. Diaconie werd gedefinieerd als ‘allerlei manieren waarop groepen van christenen (waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood of werken aan het oplossen van
maatschappelijke problemen’. Door deze ontwikkeling ontstonden in sommige parochies werkgroepen
diaconie en kerk en samenleving. Dit mondde in 1991 uit in een herziene versie van het reglement voor
caritasinstelling. Aan haar doelstelling werd de samenwerking met de parochiële beleidsorganen en
diaconale werkgroepen toegevoegd.

HANDELEN UIT GELOOF

De Caritasinstelling werkt vanuit een christelijke inspiratie. Naar het voorbeeld van Jezus streeft zij naar
een samenleving, die met name oog en hart heeft voor de kwetsbare mens. Om haar doel te realiseren ontplooit de Caritasinstelling activiteiten die de solidariteit tussen mensen ver weg en dichtbij versterken.
Zij is verder attent op ontwikkelingen in de samenleving, waardoor groepen mensen buiten de
boot dreigen te vallen.
In de praktijk is een caritasinstelling op allerlei manieren actief, zoals o.a.:
- deelname aan landelijke campagnes van bijvoorbeeld Zonnebloem, Vredesweek, enz;

- medewerking aan regionale of stedelijke activiteiten rond bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke opvang    enz.

- maandelijkse collecten in parochies;

- financiële hulp aan personen en gezinnen in een acute noodsituatie;


Voor inhoudelijke ondersteuning kan caritas een beroep doen op de pastorale dienstverlening van het
bisdom Breda waar specifieke kennis op dit terrein aanwezig is. De Caritasinstellingen dragen bij aan de financiering van dit ondersteuningswerk.

FINANCIËN

Om activiteiten mogelijk te maken voert het bestuur een eigen financieel beleid. Jaarlijks legt het bestuur
rekening en verantwoording af aan de bisschop van Breda. Een begroting van activiteiten wordt vóór elk
boekjaar aan de bisschop ter goedkeuring voorgelegd.
De formele rekenschapsstructuur garandeert toezicht op het reilen en zeilen van caritas. Zo kunnen
parochianen en bondgenoten erop rekenen, dat de beschikbare middelen alleen besteed worden voor
de specifieke doelstelling waarvoor caritas in het leven is geroepen.

DIOCESANE CARITAS

Naast de parochiële caritasinstellingen bestaat er in het bisdom Breda ook een diocesane caritasinstelling.
Zij bestaat uit zes bestuursleden. Vier van deze bestuursleden komen uit de kring van de leden van de
parochiële caritasinstellingen. De twee andere leden, de econoom en de coördinator van het diaconale
onder-steuningswerk, zijn uit hoofde van hun functie rechtstreeks door de bisschop benoemd.
De taak van de diocesane caritasinstelling bestaat uit toezicht houden op de aanwending van de
inkomsten van de afdrachtregeling voor de caritasinstellingen het toezicht houden op de afdracht-regeling zelf het toezicht houden op het beheer van de in de beleggingspool ingelegde caritasgelden.


 

 
© 2019 Websites & Zo