Heilige Trudo Zundert
 

 

R.K. PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

CHRISTUS KONING

 

Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.

 
Per 1 januari 2021 heeft de bisschop van Breda mgr. Liesen één caritas instelling ingesteld voor de  gemeente Zundert onder de naam:  “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning.”

 

Bestuursleden “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning”:

Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)

Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)

Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)

Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)

De heer A.M.J. Schrauwen (lid)
De heer H.J.M. Poppelaars (lid)

Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal adviseur. 

 

 

 

Het bestuur is te bereiken via e-mail: caritaszundert@outlook.com   of via de pastorie.

 

 

 

CARITAS, WAT IS DAT?
De Caritas Instelling is een aparte entiteit binnen de parochie met als doel: de
solidariteit met mensen in nood handen en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren. Dit doen we, naast aanvragen die rechtstreeks bij ons binnenkomen, door contact te leggen en te houden met maatschappelijke organisaties waar mensen die in financiële nood verkeren mee te maken krijgen. U kunt dan denken aan overleg met Maatschappelijk werk, Leger des Heils, Voedselbank, huisarts. Deze organisaties kunnen vervolgens mensen, die tussen wal en schip vallen, naar ons doorverwijzen.

Naast hulpvragen in verband met armoedebestrijding heeft de Caritasinstelling nog een activiteit, namelijk het ondersteunen van projecten van jongeren die in het buitenland als stage hulp verlenen door aan een project te werken. Zo’n project kan in de landbouw zijn, medische zorg betreffen, zorg voor kinderen, maar ook in de richting van werktuigbouw of irrigatie zijn of nog iets heel anders betreffen. Caritas Zundert ondersteunt jaarlijks een of twee van dergelijke projecten. Bij voorkeur natuurlijk bij jongeren uit ‘onze’ regio, de gemeente Zundert. Projecten dienen gericht te zijn op hulpverlening. Werken bij een multinational in India zien we bijvoorbeeld niet als een geschikt ‘project’.

 

 

ACTIVITEITEN CARITAS IN 2021: 

De caritas werkt mee aan de landelijke collecten, zoals Memisa, vluchtelingen hulp e.d.

 

Afgelopen jaar hebben we iemand geholpen aan wat meubeltjes;

Er is eten gekocht voor mensen die direct in nood waren, dit via maatschappelijk werk;

Er is iemand geholpen aan medische ondersteuning, via de wijkzuster;

Er is samenwerking met Stichting Leergeld, waardoor met Sinterklaas attenties aan 230 kinderen konden worden gegeven bij gezinnen met een laag of geen inkomen;

Er is samenwerking met het Leger de Heils, waar mensen op vrijdag brood kunnen halen en goedkoop kleding en andere goederen kunnen kopen;

Er is samenwerking met Surplus om directe nood te kunnen ledigen;

We hebben meegewerkt aan het project “Let de Children Play”;

Er is op Bisdom niveau jaarlijks overleg met andere caritas instellingen;

Er is twee jaarlijks overleg met het Kerkbestuur;

Er wordt ieder jaar in overleg met het Kerkbestuur het collecte schema opgesteld;

Een bijdrage is gegeven aan het Luisterhuis voor gemaakte kosten;

 


HANDELEN UIT GELOOF
De Caritasinstelling werkt vanuit een christelijke inspiratie.  Zij is verder attent op ontwikkelingen in de samenleving, waardoor groepen mensen buiten de boot dreigen te vallen.
In de praktijk is een caritasinstelling op allerlei manieren actief, zoals o.a.:
- deelname aan landelijke campagnes van bijvoorbeeld Zonnebloem, Vredesweek, enz;

- medewerking aan regionale of stedelijke activiteiten rond bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke

  opvang enz.

- maandelijkse collecten in parochies;

- financiële hulp aan personen en gezinnen in een acute noodsituatie;


Voor inhoudelijke ondersteuning kan caritas een beroep doen op de pastorale dienstverlening van het bisdom Breda waar specifieke kennis op dit terrein aanwezig is. De Caritasinstellingen dragen bij aan de financiering van dit ondersteuningswerk.

 FINANCIËN
Om activiteiten mogelijk te maken voert het bestuur een eigen financieel beleid. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de bisschop van Breda.


 

 

 

 

 

 

 
© 2022 Websites & Zo