Heilige Trudo Zundert
 

 

Tweede zondag door het jaar: 16 -17 januari 2021:

Overweging van pastoraal werker Wim van Reen

Klik HIER

 

Startviering parochie Christus Koning

3 januari 2021

 

 

 

 

 

 

Driekoningen 2021 : Overweging van pastoraal werker Wim van Reen

Klik HIER

 

Kerstmis 2020 : Overweging van pastoraal werker Wim van Reen

Klik HIER

 

 

Kerstvieringen 

 

De bisschoppen én ook de parochiebesturen en het pastoraal team willen  u in de parochies nogmaals te danken voor uw inzet in het afgelopen jaar. Het was voor iedereen vreemd en moeilijk en heeft ook van iedereen die zich inzet voor de parochies veel gevraagd. We danken u voor die inzet en voor de veerkracht en creativiteit die velen steeds weer laten zien.


Laten we bidden en hopen dat 2021 een jaar wordt van bevrijding en dat we terug kunnen naar het ‘oude normaal’.

 

 

 

 

 

Parochieblad 

 

Het parochieblad voor de regio Zundert komt halverwege december weer uit.

De parochiebesturen hebben gemeend de vele vrijwilligers die normaal bezorgen, deze keer – omwille van veiligheid en gezondheid – hiermee niet te belasten.

Het parochieblad zal nu samen met de Bode op de mat vallen. Mocht u deze komende week de Bode niet ontvangen, wilt u dit dan kenbaar maken bij uw pastorie, dan wordt ervoor gezorgd dat u alsnog een parochieblad ontvangt.
De redactie van het parochieblad.

Klik HIER voor de digitale versie.

 

 

 

Zundertse Bode  11  -  11  -  2020

 

 

ZUNDERT - De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. Christus Koning is de naam van de nieuwe parochie voor de gehele regio Zundert. Met de fusie verdwijnen de drie ‘oude’ parochies: de Heilige Trudoparochie in Zundert, de Heilige Bavoparochie in Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Klein Zundert. De namen van de kerkgebouwen blijven gehandhaafd.


 

Afgelopen maandagavond werd het fusiedocument officieel ondertekend door afgevaardigden van de drie parochies. Dit ging geheel coronaproef. Ieder parochievertegenwoordiger kwam afzonderlijk naar de pastorie in Zundert om het document te tekenen.

 

Christus Koning

De nieuwe naam van Christus Koning is volgens pastoor Hans van Geel gekozen omdat zij zich verbindt ten volle aan haar leidsman, de vredevorst. “De nieuwe parochie kiest er dan voor om de oorsprong van geloof, Christus zelf, het begin te laten zijn van de nieuwe parochie.” Hij licht de keuze voor de naam Christus Koning verder toe: “Het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal werd in 1925 door Paus Pius ingesteld om het gezag van Christus tegenover een wereld in de greep van atheïsme en ongelovigheid te bevestigen. Het koningschap van Christus wordt niet gekenmerkt door macht, maar door de kracht van de liefde. Het is de macht van de Liefde die uit het kwade het goede weet te halen, die een versteend hart kan verzachten, die vrede brengen kan in het bitterste conflict, de hoop kan ontsteken in de dichtste duisternis. Het hoogfeest van Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarna de Adventstijd start om ons voor te bereiden op de geboorte van Christus met Kerstmis.”

 

Beleid

Eén parochie voor de gehele regio Zundert was al langer onderwerp van gesprek tussen vertegenwoordigers van de parochiebesturen van Sint Bavo, Heilige Drie-eenheid en Heilige Trudo. De fusie is geheel in lijn zijn met het huidige beleid van het Bisdom van Breda. Alle andere parochies in andere regio’s zijn al gefuseerd. Van Geel was tot maandag pastoor van de drie parochies van de regio Zundert: de Heilige Trudoparochie in Zundert, de Heilige Bavoparochie in Rijsbergen en de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Klein Zundert. Hiernaast heeft hij de Sint Franciscusparochie in de regio Rucphen onder zijn hoede.

 

Krachtenbundeling

Een krachtenbundeling van de verschillende parochies is bijna logisch, legt Van Geel uit. “Het aantal parochianen neemt af en het aantal vrijwilligers vergrijst. Vacatures voor de parochiebesturen zijn moeilijk in te vullen. De Franciscusparochie in Rucphen meegerekend had ik tot nu toe zitting in vier parochiebesturen. Met één bestuur voor de nieuwe parochie Christus Koning in Zundert zijn dat er nu twee geworden en is alles veel gemakkelijker te overzien. De lijntjes zijn dan kort en het is op die manier eenvoudiger om leiding te geven aan de verschillende parochiekernen.” Hij schetst nog meer voordelen. “Onder de vlag van één parochie is het gemakkelijker om bijvoorbeeld kaarsen, hosties en wijn in te kopen. Dat geldt eveneens voor elektriciteit. Hier kunnen we ons voordeel mee doen. Daarnaast is het hopelijk gemakkelijker om voldoende kandidaten voor de verschillende bestuursfuncties te vinden en willen vrijwilligers er graag de schouders onder zetten. Het is de bedoeling dat de verschillende bestuursleden zich met specifieke onderwerpen als gebouwen, communicatie, personeel en vrijwilligersbeleid gaan bezighouden.”

 

 

 

 

Coronagebed 

Pastor Wim van Reen

 

 

Omroep Brabant  : Interview pastoor Hans van Geel 

08 - 10 -2020

 

 

Klik HIER  voor het interview.

 

 

EXTRA MEDEDELING VAN BISSCHOP LIESSEN NAMENS DE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND  10 Oktober 2020


In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep afgelopen maandag. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID -19 voor de volksgezondheid.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen. Dit is exclusief bedienaren en medewerkers.  De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht.  Wel is mogelijk dat de voorzang verzorgd wordt door cantor of enkele zangers.
Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens richtlijnen van de overheid.
Vanaf volgend weekend is het vooraf reserveren weer noodzakelijk om de vieringen bij te wonen.

De uitnodiging van de Heer “Blijft dit doen om Mij te gedenken” zullen velen opnieuw beleven door thuis te bidden en de geestelijke communie te bidden. Laten we juist in deze dagen de moed niet verliezen, volharden in gebed en vertrouwen, de onderlinge betrokkenheid bewaren en oog houden voor wie in moeilijkheden komt. Oktober is van oudsher rozenkransmaand. Ik vraag u om met mij de voorspraak van Maria, patrones van ons bisdom, te blijven bidden dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

U kunt elke zondag om 11.00 uur via een livestream een viering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen volgen.

 

 

 

Corso in de H. Trudo kerk

 

De buurtschappen Molenstraat en Tiggelaar verrasten onze kerk met prachtige dahlia's.

Toch nog een stukje Corso in Zundert.

 

 

 

Missionaire parochie………parochie van hoop en toekomst…

 

We staan aan de vooravond van de missionaire kerk. Er wordt veel over gepraat, maar we moeten nu gezamenlijk tot daadkracht zien te komen. Hierbij moeten we niet langer op ons eigen territorium gericht blijven, het is tijd om verder te gaan kijken…

Per 1 januari aanstaande mag ik pastoor in twee grote parochies met tien kerkgebouwen zijn. Het pastoraal team wordt kleiner en de vacatures zijn moeilijk in te vullen. Het aantal kerken zal afnemen. Dat geeft een verdrietig gevoel, maar tegelijkertijd kan het ook nieuwe perspectieven bieden. Het gaat vooral om zichtbaarheid in de parochie. Met tien kerken zijn wij als pastoraal team niet zichtbaar. Alleen een viering voorgaan is niet voldoende. De groep gelovigen wordt kleiner en het aantal vrijwilligers neemt af.

 

Dan moet er iets anders gebeuren anders bloeien alle kernen dood en houden we niets meer over. Wil je uitstraling hebben, dan moet je beginnen in het klein op meerdere overzichtelijke terreinen. Een aanbod van diversiteit voor de verschillende generaties. Het is goed om een gregoriaanse viering te houden, maar ook een Nederlandstalige viering. Een viering met uitstelling van het H. Sacrament en Rozenkransgebed, maar ook een laagdrempelige gezinsviering. Een gezamenlijke voorbereiding op de eerste H. Communie en H. Vormsel waar ook de gezinnen bij betrokken worden. Kind en Jongeren en gezinsbijeenkomsten georganiseerd door het bisdom promoten en stimuleren.
Huisbezoek wordt een belangrijk onderdeel. De kerken openzetten voor gebed, het aansteken van een kaarsje, ontmoeting. Functioneel vergaderen zodat er meer tijd overblijft voor puur pastoraat. Zo kan ik nog wel even doorgaan. We kunnen dit echter niet alleen, daar hebben we u bij nodig.
Maar wat is nu precies een missionaire parochie?


Een missionaire parochie komt hierop neer dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een kerk die probeert te overleven), verandert in een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt. Die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze uitzendt buiten de muren van de eigen kerk om het evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Het is een kerk die relevant is voor de samenleving.
Jezus heeft ons de opdracht gegeven Zijn boodschap van vrede en verlossing uit te dragen. Veel mensen in onze maatschappij zijn op zoek naar zingeving, spiritualiteit en antwoorden op levensvragen. De Kerk heeft de mogelijkheid mensen daarin te helpen, maar we doen dat nog onvoldoende. Een doorsnee parochie richt zich nog steeds naar binnen, op de eigen gemeenschap. Daardoor groeit ze niet meer, is ze niet gezond en dreigt uiteindelijk te sterven. In allerlei parochies in binnen- en buitenland wordt eraan gewerkt om deze beweging te keren en de kerkgemeenschap zo op te bouwen dat mensen er graag bij willen gaan horen, dat het een gemeenschap wordt waarin naast de eigen parochianen ook mensen van daarbuiten zich liefdevol ontvangen voelen en een plek kunnen vinden, en waar mensen een leven lang kunnen groeien in geloof.


Dat is ook onze visie in het nieuwe pastoraal beleidsplan. Wij hopen dat u van harte mee blijft bouwen aan een laagdrempelige parochie(kern) waar er op een warme wijze wordt samengewerkt met de andere parochie(kernen).
Dan staan wij sterk…..dan hebben wij toekomst.

 

Namens het pastoraal team

Pastoor Hans van Geel

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma liturgie Regio Rucphen en Regio Zundert

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

 

 

U bent weer van harte welkom in onze H. Trudokerk.

De vieringen beginnen om 17.30.

Het maximaal aantal bezoekers per viering is dan in onze kerk 106. Vanaf oktober 2020 : 30 !!

 

 

Reserveren is verplicht en dat kan op deze site:klik op Reserveren  in de balk boven aan deze bladzijde.

 

Ook kunt u telefonisch aanmelden tijdens het spreekuur op woensdag van 09.00 -10.30. 
Een briefje met aanmelding in brievenbus pastorie is ook mogelijk.

Voor ieder nieuw kerkbezoek moet opnieuw aangemeld worden.

 

Een protocol is ingesteld waarmee alles tijdens de diensten in goede banen geleid kan worden, opdat veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd worden.

 

Klik HIER voor dit protocol.

 

Elke zondag om 11.00 uur is een viering in de Sint Bavokerk te Rijsbergen, die via een livestream te volgen is.

We zijn verheugd om opnieuw te mogen vieren en we zien ernaar uit u weer te mogen ontmoeten.

 

Parochiebesturen en pastoraal team

 
 
 
 
Misboekjes:  Via Uitgeverij Berne kan een persoonlijk abonnement op de digitale misboekjes

" De zondag vieren " afgesloten worden. Klik HIER voor informatie.

 

 
Bezoek pastoor Hans van Geel en bestuur aan Manuel Mulkens
 
 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van 3 interieurverzorgsters van onze kerk

 

 

De werkgroep “Schoonmaken “ van onze kerk zorgt ervoor , dat onze H. Trudokerk er steeds verzorgd en schoon uit ziet.

Helaas was nu het moment gekomen , dat drie dames van deze groep na ruim 40 jaar afscheid vanwege gezondheidsredenen moesten nemen.

Op 7 juli waren Naan Jochems, Martha Kerstens en Cor Rombouts uitgenodigd op de pastorie om in het zonnetje gezet te worden.

Pastoor Hans van Geel  dankte de dames hartelijk voor alle het werk dat de afgelopen tientallen jaren voor de kerk hadden verricht. Natuurlijk was er een bloemetje en de speciale parochiekaars met “Bedankt” . Onder genot van een kopje koffie en gebak werden nog veel herinneringen opgehaald.  Dames bedankt !
 

 

Voorkeursnamen nieuwe parochie regio Zundert zijn bekend:

Heilige Clara, Heilige Moeder Teresa en Christus Koning. 


Medeparochianen van Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert, enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de route die afgelegd wordt om te komen tot de samenvoeging van de huidige drie parochies in de regio: Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid en Heilige Trudo tot één nieuwe parochie.

De gesprekken die gevoerd worden om tot samenvoeging te komen, verlopen in een goede en constructieve sfeer.

Een van de zaken waar aandacht voor werd gevraagd, en waar uw hulp bij gezocht werd, was het zoeken naar een passende naam voor de nieuwe parochie. Verschillende parochianen zijn in de pen geklommen en hebben hun voorkeuren voor een nieuwe naam aangegeven. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw inzet en inspiratie. De samenvoegingscommissie heeft uit de vele inzendingen een drietal namen geselecteerd. Deze drie zijn voorgelegd aan de bisschop. Hij heeft zijn fiat gegeven om ons in de gelegenheid te stellen onze definitieve voorkeur uit te spreken. Bij deze peiling willen wij u eveneens graag betrekken.

U kunt uw voorkeur voor de naam kiezen uit de volgende drie: Heilige Clara, Heilige Moeder Teresa en Christus Koning.

U kunt tot en met 31 juli aanstaande uw voorkeur kenbaar maken via secretaris@trudozundert.nl. Ook kunt u een briefje met uw voorkeursnaam in een envelop in de brievenbus van de pastorie aan de Molenstraat deponeren. Vermeld op de envelop “naam parochie”. De samenvoegingscommissie maakt uit de inzendingen een finale keuze, die als voorkeur van de parochianen wordt voorgelegd aan de bisschop.


Wij hopen wederom op uw bijdrage.
Hartelijke groet, namens de samenvoegingscommissie,
Pastoor Hans van Geel

 

 
 

 

"De tijd zijn wij.Zoals wij zijn, zo is onze tijd."

Brief mgr. Liesen: Sacramentsdag. Klik HIER

 

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld door corona


Beste ouders en opvoeders,

Tot onze grote spijt, moeten wij u helaas laten weten, dat dit jaar vanwege het coronavirus geen Eerste Heilige Communie voor groepen kinderen kan plaatsvinden.

De Eerste Heilige Communie verschuift naar 2021. De bisschop van Breda heeft dit vastgesteld voor alle parochies. Parochies die de vieringen later dit jaar zouden houden, stellen ook uit en verschuiven naar volgend jaar.
We begrijpen heel goed dat het uitstellen van dit mooie feest voor u en voor uw kind een flinke domper zal zijn. En dat is nog zacht uitgedrukt, want de Eerste Heilige Communie is in het leven van een kind, een gezin en familie een buitengewoon belangrijke kerkelijke feestdag. Ook wij vinden het bijzonder jammer dat we dit jaar niet samen met u en uw kind deze mooie dag kunnen vieren.
Wie had kunnen voorspellen, dat een wereldwijd virus, een pandemie, het leven overhoop zou gooien. Velen zijn eraan gestorven en anderen ernstig ziek geworden. Ziekenhuizen hebben een bovenmenselijke inspanning getoond. De economie die tot aan corona groeide, is tot stilstand gekomen en de levens en banen van velen zijn geraakt. Op wereldschaal is het leven ontwricht. Wetenschappers hebben de handen ineengeslagen op zoek naar een vaccin. We hopen en bidden dat zij erin slagen het te vinden.
We hadden niets liever gewild dan ongecompliceerd samen met u en uw kind de Eerste Heilige Communie te vieren. Om uw kind te mogen vertellen over Jezus, over God en Heilige Geest, over het laatste avondmaal, over Jezus die in ieder van ons voortleeft, ook al speelt zich voor onze ogen het drama van corona af.
We hadden er een mooie feestelijke dag van willen maken, waar iedereen bij betrokken mocht zijn en onze kerken veel bezoekers mochten verwelkomen. Een dag ook om te vieren dat u samen met uw kind een bijzondere stap in geloof zou zetten, onder de zegen van God. We hopen met u deze dag te mogen meemaken in 2021. We hopen ook van harte dat u en uw kind het zolang kunnen uithouden.
Mocht u uw bijdrage voor de Eerste Heilige Communie al aan de parochie hebben overgemaakt, dan willen wij dat beschouwen als een betaling voor volgend jaar. Zoudt u het zelf graag anders willen, neemt u dan contact op met het secretariaat van uw parochie of parochiekern.
Moge het u goed gaan. Blijf gezond. We bidden om en hopen op betere tijden.


Pastoor Hans van Geel
Teamleider Wim van Reen

 

 

 

 

GEEN BEDEVAART ROOSENDAAL-KEVELAER IN 2020

Na lang aarzelen en pijn in het hart heeft het bestuur besloten de bedevaart vanuit Roosendaal e.o. naar Kevelaer dit jaar niet door  te laten gaan. Zowel de besluiten van de Nederlandse regering over het verbod op evenementen tot 1 september als de uitspraken van bondskanselier Merkel maken het bijna onmogelijk een bedevaart te organiseren.
Klik HIER voor het volledige bericht

 

 

UIT DE SCHATKAMER VAN DE KERK

Ferdinand Feldbrugge

MAGNIFICAT

Onder deze schatten neemt de lofzang van Maria, het Magnificat, een ereplaats in als niet alleen de oudste, maar ook een waar Maria zelf aan het woord is. In de H. Schrift spreekt zij zelf maar zelden: enkele gebeurtenissen tijdens de jeugd van haar Zoon, bij de bruiloft te Kana. Zij is wel altijd aanwezig, maar op de achtergrond.

Klik HIER om het volledige artikel in deze Maria mei maand  te lezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie vindt u door HIER te klikken.

 

 

 

 

Help projecten Vastenactie!

 

 

 

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

 

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

 

Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.

 

De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den  Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.”

 

Lees meer op de website van Vastenactie. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Patrick uit Zambia.

 

 

 

Parochieblad maart 2020

 

Het tweede parochieblad van onze 3 parochies in Zundert kan helaas niet huis aan huis bezorgd gaan worden. We willen de gezondheid van onze trouwe bezorgers niet in gevaar brengen. 

Wel kunt u door HIER te klikken het blad digitaal lezen / downloaden. 

 

In het blad is echter al informatie opgenomen, die niet meer correct is:

- Diensten in de Goede week:  Alle diensten rond Pasen zijn vervallen.

- Eerste Communie en Vormsel: Communievieringen en Vormselviering gaan niet door dit jaar.

 

 

 

 

Ook het Afscheid van Rob van Sambeek is uitgesteld tot een later tijdstip !!

 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart  Frankrijk & Luxemburg  17 t/m 25 oktober 2020

 

 

Klik HIER voor de volledige brochure met o.a. Programma en Prijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2021 Websites & Zo