Heilige Trudo Zundert
 

50 jaar parochieel koor St. Cecilia ! 

 
 
In de Zundertse parochiekerk van de Heilige Trudo vond zaterdag 21 november 2015 een bijzondere gebeurtenis plaats. Het  parochieel koor Sint Cecilia zingt al 50 jaar bij de vieringen in de kerk.
Verschillende leden zingen al vanaf de oprichting bij dit koor. Natuurlijk hoort hier een welverdiende huldiging bij.

Tijdens de dienst werden dan ook de jubilarissen door pastoor F. Verheije naar voren gevraagd.
De dames Riet van den Broek, Stefie Pellens en Riet Boden en de heer Jan Kas ontvingen voor hun 50 jarige inzet de gouden Gregoriusspeld  en ook jubilaris Anny Franken werd gehuldigd voor 40 jaar  inzet bij het koor.

Onze dirigent Ton Franken zwaait al 25 jaar het dirigeerstokje bij St. Cecilia. Tot zijn grote verrassing werd hem door pastoor F. Verheije de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend. Niet alleen voor zijn dirigentschap in Zundert maar ook leidt hij het parochieel koor in Rijsbergen. Daarnaast is hij bestuurlijk actief in het parochiebestuur H. Trudo als vice-voorzitter en maatschappelijk zeer betrokken bij Terres-des Hommes en de Stichting Margriet van de Laer.

De parochiegemeenschap is zeer dankbaar voor de inzet bij de diensten in onze kerk van dirigent en alle koorleden bij ons jubilerend parochieel gemengd koor St Cecilia.
 
 

 

Het Cecilia koor met de jubilarissen.

 

 

Mevr. Riet van den broek

 

 

Mevr. Riet Boden

 

 

 

Mevr. Steffie Pellens

 

 

 

Dhr. Jan Kas

 

 

 

Mevr. Anny Franken

 

 

 

Dhr. Ton Franken

 
 

Kosters- en Acolietenavond 11 november 2015

 

Even opfrissen

Op woensdagavond 11 november waren meer dan 30 kosters en acolieten uit de beide regio’s bij elkaar gekomen in de Sint Janskapel te Sprundel. Het doel van deze avond was om elkaar te ontmoeten en om van de pastoor uitleg te krijgen bij de achtergronden van de liturgie in het algemeen en de eucharistie in het bijzonder. Het initiatief tot deze bijeenkomst was genomen in het pastoresoverleg.

Vanaf 19.30 uur was de kapelruimte geopend om onder het genot van koffie en thee elkaar te ontmoeten. Om 20.00 uur opende diaken Jan van Steenoven de formele bijeenkomst en nodigde de aanwezigen uit plaats te nemen in de kapel. Hij deed eerst kort uit de doeken hoe deze nieuwe Sint Janskapel tot stand was gekomen en welke keuzes hieraan ten grondslag hebben gelegen. Vervolgens nodigde hij  Pastoor Frans Verheije uit om de vrijwilligers toe te spreken over het belang van een waardige manier van liturgie vieren.

Op luchtige en boeiende wijze vertelde de pastoor over de twee blikvangers die er in elke kerk of kapel aanwezig zijn, namelijk de ambo en het altaar. Beide zijn wezenlijk met elkaar verbonden in het vieren van de eucharistie:  de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie. Ook het belang van het tabernakel en de godslamp en de wijze waarop deze twee met elkaar in verbinding staan, werd door de pastoor belicht.

De pastoor maakte ook duidelijk, dat onze huidige manier van vieren een symbolische verwijzing is naar de sobere wijze waarop de eerste christenen samen aan tafel gingen in de naam van de Heer. Een open schaal doet meer recht aan die soberheid, dan uitbundig versierd vaatwerk. Het zij echter gezegd, dat de geschiedenis van de liturgie laat zien dat elke tijd aan mode onderhevig is en dat soberheid en uitbundigheid elkaar door de eeuwen hebben afgewisseld. Hij memoreerde ook, dat er naast het vieren van eucharistie en het houden van woord-communievieringen, nog een derde vorm van vieren bestaat, die onderbelicht blijft: de woorddienst. Deze vorm van vieren is het waard om verder ontwikkeld te worden.

De pastoor benadrukte ook dat het vieren een tweeledige ontmoeting weerspiegelt, namelijk de ontmoeting met de Heer en de ontmoeting met elkaar als gemeenschap. Hierbij mogen we voor ogen houden, dat Christus zelf onze voorganger is.

De pastoor maakte met verschillende liturgische attributen aanschouwelijk hoe je als koster en acoliet waardig om kunt gaan met het aanbrengen van bijvoorbeeld communieschalen en cibories en hoe de gang naar het tabernakel gemaakt kan worden.

De pastoor hield tevens een pleidooi voor een heilige ruimte die rust uitstraalt en tot meditatie uitnodigt. In sommige kerken en kapellen kunnen in de loop van de tijd zaken verzameld worden, die ervoor zorgen, dat de heilige ruimte door een overdaad aan attributen een onrustig aanzien kan krijgen. Een kerk waar bijvoorbeeld meerdere kruisbeelden bij elkaar geplaatst zijn, kan onrust wekken. Eén kruisbeeld is voldoende.

Doorheen de hele avond werd duidelijk dat kosters en acolieten een verantwoordelijke en belangrijke rol hebben in het faciliteren van mooie en aansprekende  liturgie. De pastoor bedankte de kosters en acolieten dan ook voor hun toewijding en inzet en hoopte dat deze avond bijgedragen heeft aan het besef, dat we – onder leiding van de pastoor – samen verantwoordelijk zijn voor het vieren van waardige liturgie. Het is altijd goed om op een avond als deze de gegroeide plaatselijke gewoontes en gebruiken op te frissen door te vertellen over de oorspronkelijke betekenis en symboolwaarde van liturgisch handelen.

Na de inspirerende uitleg van de pastoor, nodigde diaken Jan van Steenoven iedereen uit om in de Trapkes nog wat na te praten en iets te drinken.

Het werd een zeer geslaagde avond.

 

 

 

 

 

Presentatie pastoraal werker Wim van Reen  vrijdag 7 augustus 2015.

Vrijdag 7 augustus om 19.00 uur: Feestelijke Eucharistieviering, waarin Wim van Reen werd gepresenteerd als pastoraal werker voor de parochies van het samenwerkingsverband Zundert en de parochies van de Interparochiële Vereniging Rucphen.

 

Celebrant was vicaris Paul Verbeek, concelebrant pastoor Frans Verheije met medewerking van het pastoraal team, gemengd koor St. Cecilia van de Trudoparochie en gemengd koor Voluntate van de Sint Bavoparochie te Rijsbergen.

 

Pastor Wim van Reen zal samen met pastoor Frans Verheije de eerstaanspreekbaarheid gaan verzorgen in de parochies H. Trudo te Zundert en Sint Bavo te Rijsbergen. Daarnaast zal hij regionale taken vervullen in de twee samenwerkingsverbanden en ook eerstaanspreekbaarheid verzorgen in Schijf en Sprundel in de regio Rucphen.

 

 

 

PASTORAAL WERKSTER  LIESBETH VERKADE GAAT MET PENSIOEN.

In het weekend van 25 juli en 26 juli 2015 heeft zij voor het laatst de overweging verzorgd in onze beide kerken van Zundert en Rijsbergen. Wij zijn haar dankbaar voor de inspirerende overwegingen, de goed verzorgde vieringen in onze kerken, in de Willaert, in Nonnekeshof, op Rijserf. Ook voor haar inbreng rondom de E.H. Communie en het H. Vormsel en voor haaar pastorale zorg. Samen met haar echtgenoot Jan gaat zij verhuizen vanuit Rucphen naar Duitsland. Wij wensen hen een mooie toekomst toe in deze nieuwe levensfase in hun nieuwe huis.

 

 

 

BEDANKAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN ONZE PAROCHIE:

Donderdag 30 april 2015

 

Pastoor Verheije bedankt alle vrijwilligers.

 

 

 

 

Optreden Jefke Do en Stafke Re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANSELBERICHT PAROCHIES REGIO ZUNDERT : 14 en 15 februari 2015:

Namens de parochiebesturen van de parochie de H. Drie Eenheid te Klein Zundert, de H. Bavoparochie te Rijsbergen en de H. Trudoparochie te Zundert wil ik u de volgende mededeling doen.

 

In het pastoraal team, dat werkzaam is voor de parochies van onze regio Zundert en voor de IPV van de regio Rucphen, zijn al langere tijd vacatures. Zoals onlangs gemeld zal ook pastoraal werkster Liesbeth Verkade per 1 september 2015 vervroegd met pensioen gaan. Zij is momenteel voor 60% werkzaam voor het pastoraal team. In overleg met het bisdom Breda is gezocht hoe we het team kunnen versterken.

 

Tekstvak:  We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen voornemens is om per 1 augustus 2015  pastoraal werker Wim van Reen full time te benoemen in het pastoraal team. Hij zal werkzaam zijn voor de regio Zundert en de IPV Rucphen. In de regio Zundert zal hij o.a. met pastoor Verheije de eerstaanspreekbaarheid delen voor de H. Bavoparochie en de H. Trudoparochie.

Ook komt na het vertrek van Liesbeth Verkade de coördinatie van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel in ons samenwerkingsverband in zijn handen. Als pastoraal team en parochiebesturen hebben we met hem kennisgemaakt. Er is alle vertrouwen in de toekomstige samenwerking.

 

Wim van Reen is geboren in Sittard en momenteel woonachtig in Etten Leur. In de afgelopen 17 jaar was hij werkzaam als teamleider van het pastoraal team in de H. Mariaparochie te Etten Leur. Wim is 58 jaar, getrouwd en heeft twee dochters. Op een later tijdstip zal bekend gemaakt worden wanneer hij gepresenteerd zal worden en u kennis met hem kunt maken.

 

Sinds 1 februari krijgt het pastoraal team ook gedurende enige tijd versterking van pastor Bert Grotaers. Hij is de komende maanden half time beschikbaar om het pastoraal team te assisteren. Hij zal deze maanden alleen werkzaam zijn in de regio Rucphen. Pastor Grotaers is priester van het bisdom Breda, 58 jaar en woont in Bergen op Zoom.

 

Met deze aanvullingen van het pastoraal team komt het team weer op goede sterkte. Het afgelopen jaar is door het team hard gewerkt om het pastoraat zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Daar zijn we hen dankbaar voor. We zien ernaar uit om met deze nieuwe teamsamenstelling verder te bouwen aan het pastoraat in de parochies van het samenwerkingsverband Zundert.

 

 

 

KANSELBERICHT PAROCHIES REGIO ZUNDERT  24 -01- 2015:

Pastoraal werkster mevrouw Liesbeth Verkade heeft te kennen gegeven dat zij per 1 september 2015 met vervroegd pensioen wil gaan en daarom haar taak als pastoraal werkster voor de drie parochies van het samenwerkingsverband Zundert en voor de IPV regio Rucphen wil beëindigen. Ze heeft altijd met veel plezier gewerkt, eerst in de regio Rucphen en vanaf 2013 ook in de parochies van onze regio. Er is goede vooruitgang in de gesprekken met het bisdom over de aanvulling van het pastoraal team voor onze parochies en de parochies van de regio Rucphen. We hopen u daarvoor in de loop van februari nader te kunnen berichten.

 

 

 

FUSIE CARITASINSTELLINGEN ZUNDERT EN RIJSBERGEN:

Per 1 januari 2015 zijn de parochiële caritasinstellingen van de parochie H. Trudo te Zundert en de parochie H. Bavo te Rijsbergen door de bisschop van Breda samengevoegd tot R.K. Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert te Zundert. De bisschop heeft tot deze samenvoeging besloten op grond van de aanvragen van beide voormalige besturen en na instemming van de pastoor tesamen met de beide parochiebesturen. Tot bestuursleden zijn benoemd: Mw. M.J.I. Jacobs, mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar, mw. E.W.M. Laurijssens-Antonissen, mw. M.H.H. de Weert-Meeuwisse, mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets en dhr. P.J.M. Donkers ( voorzitter ). Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team namens de pastoor de pastoraal adviseur. Wij wensen het bestuur Gods zegen met het diakonale werk in onze beide parochies Rijsbergen-Zundert.

 

 

 

GELOOF IN KUNST:

Op vrijdagmiddag 26 september 2014 vond de jaarlijkse bijeenkomst ‘Geloof in kunst’ plaats in de kerk van de H. Trudo te Zundert. De bijeenkomst, waaraan een vijfentwintigtal mensen deelnam begon in het Grand Café-Brasserie ‘bij de nonnen’, het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen van Mariadal.

‘Geloof in kunst’ is een jaarlijkse bijeenkomst in het najaar rond Open Monumentendag en wil gastheren en gastvrouwen die openstelling van kerken en kapellen tot taak hebben ondersteunen bij het duiden van de artistieke waarde en hen toerusten voor het voeren van een geloofsgesprek met bezoekers die daarvoor openstaan.

Emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, die de bijeenkomst leidde, heette allen welkom en gaf het woord aan Pastoor Frans Verheije. Pastoor Verheije hield een inleiding over de eerste kerk in (Groot) Zundert en over de huidige kerk van de H.Trudo, die gebouwd is in 1927 door architect Jan Stuyt.

Vincent Schoenmakers verzorgde een power-point presentatie over de Zundertse kerk en ging met name in op de beelden van engelen, boodschappers van God, deurwachters, vaak staande aan het begin en het einde van het leven. Na de pauze brachten de aanwezigen een bezoek aan de kerk. Bij dit bezoek kwam naast de artistieke ook de gelovige dimensie van de kunstschatten aan de orde. In twee rondgangen werden belangrijke voorwerpen in de kerk belicht en besproken vanuit geschiedenis, kunst en geloof. De middag werd afgesloten met een drankje in het voormalige zusterklooster. Bij het weggaan zei iemand: “Bedankt, je gaat nu heel anders kijken naar al die mooie dingen in de kerk.”

In de Heilige Trudokerk bevinden zich belangrijke kunstwerken die afkomstig zijn uit de Sint Michielsabdij te Antwerpen. Deze premonstratenzerabdij werd in de Franse tijd (1796) opgeheven en de volledige inboedel van de kerk verkocht. Het kerkbestuur van de parochie van Zundert kocht onder andere biechtstoelen en altaarstukken uit straalkapellen van de kerk zoals de marmeren omlijsting en het retabel van de Onze Lieve Vrouwekapel, een retabel uit de Herman Jozefkapel en de omlijsting van het hoogaltaar. Deze kunstwerken worden toegeschreven aan kunstenaars uit de Antwerpse Quellinusfamilie.

 

 

 

 

 

Inzegening van het beeld van de Moeder en het Kind en van de veldkapel op D’n Driehoek 

Zaterdag 20 september 2014 om 16.00 uur: Inzegening van het beeld van de Moeder en het Kind en van de veldkapel op D’n Driehoek aan de Achtmaalseweg door pastoor Verheije.

De buurtschap d’n Driehoek heeft het veldkapelletje van de Trudoparochie opgeknapt. Het parochiebestuur schenkt het nieuwe beeld, dat door de buurtschap is uitgezocht.

 

 

 

Donderdag  27 februari 2014 - 14.00 uur  :  

Kapel Margriet van de Laer in de Willaert:

Eucharistieviering met de bisschop van Breda , Mgr. J. Liesen

 

Bisschop Liesen bezoekt de parochies van het samenwerkingsverband Zundert: parochie H. Trudo te Zundert, parochie St. Bavo te Rijsbergen en de parochie Heilige Drie-eenheid te Klein Zundert ( Achtmaal, Klein Zundert en Wernhout) . In het kader van dit bezoek gaat hij voor in onze wekelijkse viering in de Willaert, hetgeen

 door de bezoekers van de kapel erg gewaardeerd zal worden.

 

 

Om 19.00 uur: Eucharistieviering met de bisschop in de kerk te Klein Zundert als feestelijke viering bij gelegenheid van de oprichting van de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid.

Parochianen uit de hele regio Zundert zijn hierbij van harte welkom. Na afloop van de viering is ieder uitgenodigd in de Schuttershof voor een samenzijn met de bisschop.

Dit geldt dus ook voor de parochianen van onze Trudoparochie.

 

 

 

 

 

Brief van R.K. Bisschoppen

 

Brief aan alle Rooms-Katholieken in Nederland

14 februari 2014

Broeders en zusters,

 

Onder de Nederlandse bevolking leeft een groot enthousiasme voor een pausbezoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De bisschoppen van Nederland vinden het hartverwarmend dat zovelen geraakt en geïnspireerd worden door paus Franciscus en de manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bisschoppen hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk de bewogenheid van de paus mogen ervaren en weten zich gesterkt door zijn bemoediging en zijn oproep om de hoop te bewaren.

 

De mogelijkheid van een pausbezoek heeft velen in beweging gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land voorlopig niet mogelijk was. De bisschoppen hebben daarom in hun eerstvolgende vergadering besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij natuurlijk van harte welkom is. Dat er geen uitnodiging kwam, was voor velen een teleurstelling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kardinaal Eijk en alle andere bisschoppen de paus graag in Nederland hadden verwelkomd.

 

Er werd een burgerinitiatief gestart tot het verzamelen van handtekeningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Nederland te komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de parochies informeren dat een bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen voor een uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit zeker opnieuw bespreken.

Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme voor paus Franciscus en zijn getuigenis van het Evangelie in woord en daad rijke vrucht mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bidden dat dit zich voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de naasten lief te hebben in woord en daad.

 

 

De R.-K. bisschoppen van Nederland

 

 

 

 

 

 

Installatie- en presentatieviering 16 augustus 2013

 

Foto: Charles Luijten 

 

Zundertse Bode: 21 augustus 2013:

 

 

Kanselboodschap parochies Zundert en Rijsbergen

 Weekend 1 en 2 juni 2013

 

Namens de besturen van de parochies van Zundert en Rijsbergen wil ik u de volgende mededeling doen.

 

De bisschop van Breda heeft de verantwoordelijkheid om in het gehele bisdom goede pastorale zorg te realiseren. Onze regio heeft daartoe de beschikking over pastoor De Bont voor de parochies van Achtmaal, Klein Zundert en Wernhout en pastoor Verheije voor de parochies van Zundert en Rijsbergen. Vorig jaar is de taak van pastoor Verheije uitgebreid naar de parochies van de regio Rucphen. Hij draagt samen met een pastoraal team zorg voor het pastoraat in zijn parochies.

 

In de afgelopen maanden heeft bisschop Liesen gesproken met pastoor De Bont. Bisschop Liesen heeft pastoor De Bont gevraagd of hij pastoor wil worden in de parochies van de regio Alphen en in de parochie Gilze. In dit samenwerkingsverband is nood aan een pastoor die leiding kan geven aan het pastoraat en een pastoraal team. De huidige pastoors aldaar leggen vanwege emeritaat en hun gezondheid de eindverantwoordelijkheid neer.

 

Pastoor De Bont is ingegaan op deze vraag van de bisschop. Dit betekent dat pastoor De Bont per 1 augustus benoemd zal worden als pastoor van het samenwerkingsverband Alphen en Gilze. Hij gaat daar werken met een pastoraal team van 4 mensen, ondersteund door emeriti.

 

Aan pastoor Verheije en zijn pastoraal team is door de bisschop gevraagd om vanaf 1 augustus 2013 ook de pastorale zorg voor de parochies van Achtmaal, Klein Zundert en Wernhout te gaan behartigen. Daartoe zijn zij bereid. Aan het team zal in het najaar nog een priester in de functie van parochie-vicaris toegevoegd worden.

 

Er heeft een kennismaking plaatsgevonden tussen de drie besturen van de parochies Achtmaal, Klein Zundert en Wernhout met pastoor Verheije en de teamleider van het pastoraal team, diaken Foesenek. Afgesproken is dat er in geleidelijkheid en gezamenlijkheid toegegroeid wordt naar de nieuwe situatie. Daartoe worden goede afspraken gemaakt.

 

Het afscheid van pastoor De Bont zal plaatsvinden op zondag 30 juni in Klein Zundert na de viering van 10.00 u. Op een later moment zal bekend gemaakt worden wanneer de viering is waarin pastoor Verheije geïnstalleerd zal worden als pastoor van de drie parochies, en het pastoraal team gepresenteerd zal worden.

 

 

 

 

REINIGING TRUDOBEELD:

In de voorgevel van onze kerk is het beeld van de patroonheilige van de Zundertse kerk en parochie te zien, de heilige Trudo. Dit beeld was door de jaren heen vervuild geraakt en ook groen uitgeslagen. Samen met het roosvenster en de tekst boven de ingang “Huis van God, Poort van de hemel” is het nu schoongemaakt. Je kunt  weer duidelijk zien: de hier afgebeelde jonge heilige draagt op zijn ene hand de Bijbel ( als boek van ons geloof ) met daarop een kopie van de huidige Trudokerk en met de wijsvinger van zijn andere hand wijst hij naar boven, naar het hogere, naar God. In de zevende eeuw heeft Trudo zijn talenten en krachten gewijd aan de verkondiging van het Evangelie en aan onderwijs en scholing. Zo richtte hij scholen, kloosters en kerken op en bracht hij licht in donkere tijden en levensomstandigheden van mensen. Sint Truiden in België is naar hem vernoemd, omdat in die streek het brandpunt van zijn missiewerk lag. Er moet in de Middeleeuwen via een familie een lijntje naar Groot-Zundert zijn geweest waardoor zijn naam met Zundert verbonden werd.

 

Juni 2013

 

 

 

 

 

 

Bedankavond vrijwilligers 11 april 2013

 

 

Pastoor Verheije bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in onze parochie.

 

 

Optreden van "De Vier Musketiers".

 

 

Veel vrijwilligers waren aanwezig en genoten van een hapje en een drankje.

 

 

 

Presentatiedienst Pastorale team 16 februari 2013

 

Op zaterdag 16 februari vond in de parochiekerk Heilige Trudo te Zundert de presentatie plaats van het Pastoraal Team rond pastoor Verheije van de parochies Zundert-Rijsbergen en de parochies van de Interparochiële Vereniging Rucphen. In het bijzonder was er de presentatie van pastoraal werkster Liesbeth Verkade-van Zantvliet die samen met de pastoor de eerst aanspraakbaarheid in de parochies van Zundert en Rijsbergen gaat invullen.

Celebrant was pastoor Frans Verheije, met assistentie van het Pastoraal Team: diaken Jan Foesenek ( teamleider ), diaken Jan van Steenoven, pastoraal werkster Liesbeth Verkade-van Zantvliet, pastoraal werker Gerard Damen. De presentatie gebeurde door drs. Geerten Kok, stafmedewerker van het vicariaat Breda.

Na de Eucharistieviering vond een geanimeerde ontmoeting en kennismaking plaats tussen veel parochianen en het pastorale team in het CultuurCentrum Zundert naast de kerk.

 

 

Plechtige Eucharistie viering

 

 

Het pastorale team                                                        Foto's : Charles Luijten

 

 

 

 

Anna Snepvangers   20 - 02- 2013

Anna heeft vele jaren op de pastorie en in de kerk gewerkt. Naast het huishoudelijke werk was ze ook de gastvrouw die de bezoekers respectvol ontving. Na haar pensionering werkt ze nog steeds als vrijwilligster voor onze parochie.

Als dank kreeg ze in aanwezigheid van parochiebestuur en verschillende vrijwilligers een foto van de Trudokerk met de pastorie.

 

 

 

Kanselboodschap Zundert/ Rijsbergen

Weekend 22/23 december 2012

 

Namens de parochiebesturen en pastoor Verheije wil ik u de volgende mededeling doen.

 

Per 1 september 2012 is pastoor Verheije voor 50% benoemd als pastoor van de parochies van de regio Rucphen. Hij combineert deze taak met het pastoorschap van onze parochies in Zundert en Rijsbergen. Zoals afgesproken heeft het pastoraal team van de regio Rucphen, de diakens Jan Foesenek en Jan van Steenoven en pastoraal werkster Liesbeth Verkade, in de afgelopen maanden ook in onze parochies pastorale ondersteuning gegeven waar nodig.

 

Pastoor Verheije heeft samen met het pastoraal team van de regio Rucphen, nagedacht over de wijze van werken naar de toekomst toe. Zij hebben met elkaar afgesproken dat zij als één team de pastoor willen ondersteunen in zijn taak voor onze parochies in Zundert en Rijsbergen en voor de parochies van de IPV regio Rucphen. Hierover is met de besturen van de zeven parochies gesproken. Aan bisschop Liesen is gevraagd de zending van de beroepskrachten te verbreden zodat zij in alle zeven parochies werkzaamheden kunnen verrichten.

 

Daarnaast is, zoals afgesproken vanwege de nieuwe taak van pastoor Verheije, door het bisdom gezocht naar een pastorale beroepskracht die voor 50% van de werktijd aan het team kan worden toegevoegd. Het bisdom heeft hierin kunnen voorzien.

 

Per 1 februari 2013 zal het pastoraal team rond pastoor Verheije versterkt worden met een nieuwe beroepskracht. Per deze datum benoemt bisschop Liesen pastoraal werker Gerard Damen als lid van het pastoraal team. In de afgelopen periode hebben het pastoraal team en de besturen met hem kennisgemaakt. De gesprekken geven veel vertrouwen voor de toekomst.

 

Gerard Damen is 57 jaar en woonachtig in Breda. Momenteel is hij werkzaam als docent levensbeschouwing en beleidsmedewerker identiteit. Het is zijn eerste pastorale functie. Hij zal zich met name gaan bezig houden met het pastoraat aan jonge gezinnen en met de relatie school- parochie. Daarnaast zal hij de eerstaanspreekbare beroepskracht worden van Rucphen. Gerard Damen is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

Voor onze parochies betekent dit dat met de komst van Gerard Damen per 1 februari  pastoraal werkster Liesbeth Verkade voor 50% van haar werktijd werkzaamheden zal gaan verrichten in de parochie van de H. Trudo in Zundert en de H. Bavo te Rijsbergen. In overleg met pastoor Verheije gaat zij de begeleiding van de Eerste Heilige Communie op zich nemen en de voorbereiding op het Vormsel. Samen met hem is zij ook beschikbaar voor het lief en leed in de parochies. Daarnaast zal zij eerstaanspreekbare beroepskracht blijven voor de parochie H. Martinus te Schijf.

 

Medio februari zal het pastorale team rond pastoor Verheije met daarin pastoraal werkster Liesbeth Verkade en de nieuwe pastoraal werker Gerard Damen gepresenteerd worden in onze parochies. U wordt hierover op een later tijdstip geïnformeerd.

 

 

 

 

 

 
© 2019 Websites & Zo